Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

24/10/2022
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

___________________

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC
LẦN THỨ XIII

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của phụ nữ cả nước được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 959 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh/thành đến dự Đại hội.

Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII trình, tổ chức 05 trung tâm thảo luận chuyên sâu về các chuyên đề và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành và thông qua những nội dung cơ bản đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội biểu dương toàn thể hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội cả nước đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm năm qua, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 trong hai năm cuối nhiệm kỳ, phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đời sống vật chất, tinh thần, vị thế của phụ nữ được cải thiện từng bước. Công tác phụ nữ và bình đẳng giới có nhiều tiến bộ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các cấp Hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chú trọng địa bàn có tỷ lệ tập hợp hội viên thấp, nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở; bám sát nhu cầu thiết thân của phụ nữ và nhiệm vụ của địa phương, lĩnh vực; mở rộng kết nối, tăng cường ảnh hưởng đối với phụ nữ và xã hội; đề cao tính chủ động, trách nhiệm của từng cấp và người đứng đầu. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, vận động phụ nữ phát triển toàn diện, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; tham mưu, đề xuất chính sách ngày càng đi vào thực chất, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của phụ nữ và xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, ủng hộ. Công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế được mở rộng, góp phần vào thành tựu chung về đối ngoại của đất nước.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII; thẳng thắn chỉ rõ 4 hạn chế, khuyết điểm; rút ra 5 bài học kinh nghiệm của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

II. Thông qua mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Mục tiêu

Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

(1) Hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

(2) Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 Hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

(3) Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

(4) Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có[1], 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu), phấn đấu cả nước giúp được thêm 55.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

(5) Đến cuối nhiệm kỳ, tăng thêm 800.000 hội viên; phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn.

(6) Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

(7) Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp Trung ương và cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

(8) Đến cuối nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp Trung ương đề xuất thành công ít nhất 05 chính sách, đề án; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.

3. Ba nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; hội nhập quốc tế.

4. Bốn nhóm giải pháp lớn gồm: (1) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức; (2) Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; (3) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; (4) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và vận động nguồn lực.

Đại hội phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và hai Khâu đột phá: (1) Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; (2) Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh; nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII nghiên cứu cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội thông qua.

III. Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung).

IV. Đại hội quyết định cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII gồm 163 ủy viên. Đại hội đã bầu 155 ủy viên và giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII tiếp tục bầu bổ sung vào các thời điểm thích hợp khi có đủ điều kiện. Tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội lần thứ nhất đã bầu 31 ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XIII; bầu Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch. Đồng chí Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam phồn vinh, vì sự tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng của phụ nữ./.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

 
 

[1] “5 Có” gồm: Có ngôi nhà an toàn; Có sinh kế bền vững; Có sức khỏe; Có kiến thức; Có nếp sống văn hóa.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video