Điện thoại:     024.39713437

Chánh Văn phòng:   Phạm Thị Hương Giang

SĐT: 024.39720818

Email: giangpth@vwu.vn

Phó Chánh Văn phòng: 

- Hoàng Anh Thơ – Phó Chánh VP phụ trách tổng hợp, thi đua

   SĐT: 024.39723010

   Email: thohta@vwu.vn

 

- Nguyễn Thị Minh Thương – Phó Chánh VP phụ trách quản lý tài sản, tài chính

  SĐT: 02 439727629

  Email: thuongntm@vwu.vn

- Lý Thị Phương – Phó Chánh VP phụ trách quản trị, hành chính

  SĐT: 024 39712949

  Email: phuonglt@vwu.vn

 

Video