Tập trung trí tuệ thảo luận, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và Điều lệ LHPN Việt Nam trình Đại hội XII

17/08/2016
Tại Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI (được tổ chức từ ngày 8-9/8/2016 tại tỉnh Khánh Hòa), các Ủy viên BCH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) chuẩn bị tổ chức Đại hội PNTQ lần thứ XII.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị các ý kiến đã đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, chất lượng của TW Hội và cơ bản thống nhất với phương châm chỉ đạo, phong trào thi đua, 2 cuộc vận động, mục tiêu, 3 nhiệm vụ, 6 nhóm giải pháp đã đưa ra trong dự thảo.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể vào dự thảo như: việc đánh giá phong trào phụ nữ trong các lĩnh vực khác nhau chưa cân đối và đầy đủ về số liệu thống kê; một số vấn đề cần đánh giá sâu hơn như như vấn đề phụ nữ dân tộc, tôn giáo, trẻ em bỏ học, tệ nạn xã hội, kết quả Hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; cần bổ sung đánh giá kết quả một số đợt thi đua đặc biệt, các khâu đột phá; bổ sung một số kinh nghiệm về chỉ đạo công tác Hội trong nhiệm kỳ qua...

Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung phân tích các chỉ tiêu nhiệm kỳ XII nhằm đảm bảo chỉ tiêu sẽ thể hiện được các trọng tâm chỉ đạo của nhiệm kỳ, đồng thời có tính khả thi.

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu lại chỉ tiêu hàng năm phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng được ít nhất 33.000 mô hình/cách làm hoặc cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động Hội và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo chất lượng tuyên truyền.

Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ khái niệm và phân định số lượng chỉ tiêu giúp phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, có ý kiến đề nghị đưa chỉ tiêu vào nhiệm vụ để khuyến khích chứ không mang tính bắt buộc vì đây là hoạt động mới và khó; việc xây dựng mô hình/hoạt động dịch vụ có thu cũng nên đưa vào là hoạt động khuyến khích các địa phương thực hiện, không xây dựng thành chỉ tiêu bắt buộc.

Chỉ tiêu tỷ lệ thu hút hội viên cũng được nhiều đại biểu quan tâm, đề nghị Ban soạn thảo văn kiện nghiên cứu nhằm phù hợp với thực tế và khả năng khác nhau của các địa phương...

Đối với Điều lệ (sửa đổi, bổ sung): Đa số các đại biểu đều đánh giá cao và nhất trí với dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) trình tại Hội nghị. Tuy nhiên vẫn có một số ý kiến băn khoăn về quy định hay không quy định tư cách pháp nhân của các cấp Hội trong Điều lệ.

Về quy định chức năng đại diện của Hội, một số đại biểu đặt câu hỏi, Hội đại diện cho ai, hội viên hay phụ nữ; có ý kiến cho rằng không nên quy định cụ thể về hội phí trong Điều lệ; nên quy định cụ thể hơn về các trường hợp thôi không công nhận tổ chức thành viên…

Các ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn Chủ tịch TW Hội nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện văn bản. Được biết, việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo sẽ tiếp tục và sẽ trình Ban Bí thư quyết định cuối cùng đối với một số vấn đề như: Hội đại diện cho hội viên hay phụ nữ, thành lập tổ chức Hội trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thí điểm công nhận Hội Phụ nữ Việt Nam...

Ngọc Minh – Kim Oanh, Văn phòng TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video