Tài liệu tập huấn giảng viên về phân tích giới và vận động chính sách trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

26/10/2021
Cuốn tài liệu “Tập huấn giảng viên phân tích giới và vận động chính sách trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” được sử dụng để tập huấn cho cán bộ Hội Phụ nữ, những người đã có kiến thức nền về quản lý và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới và lồng ghép giới ở một số khóa đào tạo giảng viên nguồn cấp tỉnh/thành.

Cuốn tài liệu “Tập huấn giảng viên phân tích giới và vận động chính sách trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” được biên soạn bổ sung trên cơ sở rà soát lại các tài liệu có liên quan đến lồng ghép giới trong công tác phòng chống thiên tai đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UN Women, UNDP và một số tổ chức phi Chính phủ quốc tế và phi Chính phủ Việt Nam biên soạn. Với khối lượng kiến thức, thông tin, kỹ năng trong lĩnh vực này rất rộng, do vậy trong khuôn khổ Tài liệu tập huấn giảng viên này, các tác giả sẽ tập trung cung cấp một số kỹ năng phân tích giới, vận động chính sách cho đối tượng chính là các cán bộ Hội Phụ nữ cấp tỉnh.

Tài liệu được sử dụng để tập huấn cho cán bộ Hội Phụ nữ, những người đã có kiến thức nền về quản lý và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới và lồng ghép giới ở một số khóa đào tạo giảng viên nguồn cấp tỉnh/thành. Đồng thời, tài liệu cũng hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực cho các giảng viên trong việc tìm hiểu sâu hơn các vấn đề về bình đẳng giới, vấn đề trao quyền và thúc đẩy phụ nữ tham gia vào quá trình xây dựng các kế hoạch và chương trình quản lý thiên tai. Đội ngũ cán bộ thuộc các ngành, cơ quan khác hoạt động trong lĩnh vực phòng chống thiên tai cũng có thể sử dụng tài liệu này để tham khảo trong quá trình lập kế hoạch phòng chống thiên tai có trách nhiệm giới.

Tài liệu này được thiết kế gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về vấn đề giới trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Chương 2: Các khái niệm chính về giới trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Chương 3: Ứng dụng công cụ phân tích giới trong tìm hiểu tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng chống thiên tai của phụ nữ và nam giới  

Chương 4: Kỹ năng vận động lồng ghép giới khi tham gia Ban chỉ đạo/chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp.

Chương 5: Truyền thông thay đổi hành vi trong ứng phó với thiên tai. 

Tải tài liệu về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video