Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai

14/09/2020
Cuốn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai” được biên soạn để hỗ trợ các Bộ, Ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro theo quy định tại Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, nhân dân.
Diễn tập phòng chống thiên tai. Ảnh: MH (nguồn ảnh: https://baotainguyenmoitruong.vn/)

Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai được sử dụng đối với các đối tượng: 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, ngành;

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp tỉnh, huyện, xã;                                                                                   

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan, trực tiếp tham gia thực hiện xây dựng phương án ứng phó đối với từng ngành, lĩnh vực liên quan.

Nội dung Sổ tay bao gồm: 

Phần A. Thiên tai, cấp độ rủi ro và tác động.

Phần B. Khung phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai.

Phần C. Hướng dẫn xây dựng nội dung, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Chi tiết tài liệu tham khảo tại đây

http://phongchongthientai.mard.gov.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video