Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh chủ động, quyết liệt trong công tác giám sát, phản biện, tham mưu, đề xuất chính sách

02/05/2024
Trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động, quyết liệt trong công tác giám sát, phản biện, tham mưu, đề xuất chính sách; đã có nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến phụ nữ và hoạt động của tổ chức Hội được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm ban hành, tạo điều kiện thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó có nhiều chính sách nổi bật, có tác động tích cực đến đời sống hội viên, phụ nữ.
Hỗ trợ mô hình CLB Gia đình 5 có NTM kiểu mẫu

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh quyết định đưa Bộ tiêu chí xây dựng mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu” vào Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 và bộ tiêu chí “Nhà sạch - vườn đẹp” vào Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025; UBND tỉnh và các huyện đã phân bổ ngân sách xây dựng các mô hình với số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận dự án WOBA trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bố trí 2,7 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng hỗ trợ Hội LHPN tỉnh thực hiện hợp phần vệ sinh cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương; cấp kinh phí triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ với tổng số tiền đến thời điểm hiện nay là 9 tỷ đồng. Riêng đối với Đề án 01 “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” đã tham mưu UBND ban hành kế hoạch giai đoạn và phê duyệt kinh phí thực hiện đến năm 2030 với số tiền trên 9 tỷ đồng.

100% Hội LHPN cấp huyện đều tham mưu HĐND huyện ban hành nhiều chính sách có tác động đến hội viên phụ nữ. Điển hình như chính sách phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở huyện Cẩm Xuyên với tổng số tiền 2 tỷ đồng; xây dựng hệ thống xử lý rác thải hữu cơ tập trung tại khu vực chợ, khu vực sản xuất rau màu tại huyện Đức Thọ; làm đệm lót sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi tại huyện Lộc Hà; công tác vệ sinh môi trường (1,3 tỷ đồng/năm) tại thị Thị xã Hồng Lĩnh; kinh phí hoạt động cho các chi hội ở tổ dân phố tại huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh; chính sách hỗ trợ chương trình Mẹ đỡ đầu…

Để đạt được những kết quả nổi bật trên, Hội LHPN tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp quan trọng, trong đó chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp; quan tâm lựa chọn những vấn đề phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, mang tính cấp thiết, có tác động tích cực đến đời sống của hội viên phụ nữ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của của tổ chức Hội, gắn với các chủ trương, nghị quyết, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nội dung đề xuất được nghiên cứu kỹ, chuẩn bị bài bản, đảm bảo tính lý luận và thực tiễn, có tính thuyết phục cao; có những nội dung là kết quả của sự dày công thực hiện thí điểm từ các mô hình hoạt động của các cấp Hội trong thời gian dài.

Hỗ trợ mô hình nhà sạch vườn đẹp, kinh tế PT

Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, hội viên, phụ nữ để lắng nghe, giải quyết các vấn đề đặt ra liên quan đến phụ nữ tại địa phương. Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi, tham vấn ý kiến, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các chuyên gia, các sở, ngành chức năng có liên quan; đồng thời lắng nghe ý kiến khách quan từ người dân, hội viên phụ nữ trong quá trình xây dựng chính sách; Tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao các kỹ năng phát hiện vấn đề, nghiên cứu khoa học, kỹ năng giám sát, phản biện, tham mưu đề xuất chính sách.

Các cấp Hội luôn thể hiện sự quyết liệt, kiên trì đeo bám, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong quá trình đề xuất chính sách. Theo đó, ngay sau khi các cơ chế, chính sách được ban hành, các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn, năm; phân công nhiệm vụ thực hiện cho từng ban, bộ phận và các cấp Hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện để hội viên, phụ nữ và người dân được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách. Tăng cường phối hợp, lồng ghép huy động nguồn lực xã hội hóa, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong thực thi chính sách. Phân công cán bộ bám sát địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện cơ chế, chính sách; thường xuyên rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, báo cáo, làm việc với cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan để sớm có các phương án tháo gỡ. Quan tâm củng cố, nhân rộng, phát huy tính hiệu quả của các mô hình, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Điều quan trọng nhất là các cấp Hội đã phát huy được nội lực, sự tham gia của cán bộ, hội viên, cộng đồng, lấy cơ chế, chính sách làm đòn bẩy để kích cầu thúc đẩy.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh cho Hội tiếp tục khẳng định vai trò trong thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất chính sách bảo vệ quyền lợi cho phụ phụ nữ và trẻ em. Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tinh sẽ tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nâng cao năng lực cán bộ Hội trong công tác tham mưu, đề xuất chính sách, năng lực phản biện, giám sát và tham gia quản lý nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Huyền Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video