THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

Chủ tịch
HÀ THỊ NGA

Phó Chủ tịch Thường trực
ĐỖ THỊ THU THẢO 
Phó Chủ tịch
NGUYỄn THỊ MINH HƯƠNG
Phó Chủ tịch
TÔN NGỌC HẠNH
Phó Chủ tịch
TRẦN LAN PHƯƠNG

Video