Điện thoại:     02439720253

Trưởng ban: Nguyễn Thị Kim Dung

SĐT: 02439719917

Email: dungntk@vwu.vn

Phó ban:       - Đặng Hương Giang

SĐT: 02439719916

Email: giangdh@vwu.vn

- Nguyễn Hoàng Anh

SĐT: 02439715107

Email: anhnh@vwu.vn

- Vũ Thị Thúy Hạnh

Email: hanhvtt@vwu.vn

 

Video