Điện thoại:     02439720252

Trưởng ban: Bùi Thị Hồng

SĐT: 02439715060

Email: hongbt@vwu.vn

Phó ban:       - Lương Thị Thủy

SĐT: 02439715063

Email: thuylt@vwu.vn

- Hoàng Thu Hà

SĐT: 02439720068

Email: haht@vwu.vn

- Nguyễn Thanh Thủy

SĐT: 02439720069

Email: thuynt2@vwu.vn

- Cao Thị Hồng Minh (Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra TW Hội)

Email: minhcth@vwu.vn

Video