Điện thoại:     02439720252

Trưởng ban: Trương Thị Thu Thủy

SĐT: 02439723008

Email: thuyttt@vwu.vn

Phó ban:       - Phí Thị Lệ Dung

SĐT: 02439727736

Email: dungptl@vwu.vn

- Nguyễn Thị Thanh Thúy

SĐT: 02435380201

Email: thuyntt@vwu.vn

 

Video