Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

09/03/2017
Do Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ XII thông qua ngày 9/3/2017

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
....................................

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII – một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1.153 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đến dự Đại hội.

Phát huy tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI trình và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành và thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội biểu dương toàn thể hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội cả nước đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, quyết tâm triển khai thắng lợi phong trào thi đua, các cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ, chị em ngày càng tự tin, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội. Công tác phụ nữ và bình đẳng giới đã đạt những kết quả tích cực, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Hoạt động của Hội LHPN các cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, nhận thức, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc đạt nhiều kết quả thiết thực. Vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong vận động xã hội thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách được phát huy và có chuyển biến rõ nét. Các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều giải pháp mở rộng tính liên hiệp, thu hút vận động các tầng lớp phụ nữ, phối hợp với các cấp, các ngành và toàn xã hội góp phần giải quyết nhiều vấn đề của phụ nữ, gia đình, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tổ chức Hội được củng cố, phát triển; cán bộ Hội được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, ngày càng trẻ hóa. Hội đã chủ động giới thiệu nhiều cán bộ nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI; thẳng thắn chỉ rõ 4 hạn chế, khuyết điểm; rút ra 5 bài học kinh nghiệm của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ 2012 – 2017.

II. Đại hội quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Mục tiêu:Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Chỉ tiêu:

- Đến cuối nhiệm kỳ, cấp trung ương tham mưu đề xuất được ít nhất 05 chính sách/đề án; cấp tỉnh và huyện tham mưu đề xuất ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ. Hàng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 01 chính sách; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 01 văn bản dự thảo có liên quan.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 02 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay; đạt chỉ tiêu ít nhất 20.000 điển hình/năm trong toàn quốc.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

- Hàng năm, các cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đào tạo nghề, phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, phối hợp hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý

- Đến cuối nhiệm kỳ, toàn quốc tăng thêm 1 triệu hội viên; đảm bảo không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội.

- Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội cấp trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở lên Chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội ít nhất 03 lần/nhiệm kỳ; 100% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 01 lần/nhiệm kỳ.

3. Ba nhiệm vụ trọng tâm:

- Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường

- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

4. Sáu nhóm giải pháp lớn gồm Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ; Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp

Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúcvà hai cuộc vận độngRèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội thống nhất tập trung nguồn lực để thực hiện hai khâu đột phá:

- Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ.

-Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

Đại hội giao Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XII nghiên cứu cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2022 đã được Đại hội thông qua.

III. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

IV. Đại hội quyết định cơ cấu, số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII gồm 171 uỷ viên. Tại Đại hội đã bầu 161 uỷ viên và giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII tiếp tục bầu bổ sung vào các thời điểm thích hợp khi có đủ điều kiện.

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vì sự tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng của phụ nữ./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video