• Lễ ký kết hợp tác kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Khánh Hoà - Ninh Thuận

    Vừa qua, tại TP Nha Trang, lãnh đạo 2 tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận đã tiến hành ký kết bản thoả thuận về nội dung hợp tác kinh tế-xã hội giữa 2 tỉnh
  • Chương trình hành động của Chính phủ

    Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)
  • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

    số 113/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2005 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Video