Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự đổi mới về nội dung, hình thức

31/12/2020
Ngày 21/12/2020, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm cầu của tỉnh và 9 huyện (trừ thành phố Bắc Giang tập huấn tại điểm cầu của tỉnh).

Tham dự buổi tập huấn có 540 chị là cán bộ Hội chuyên trách các cấp và phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có hướng dẫn công tác nhân sự, Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị trình tại Đại hội,.... Thời gian tổ chức đại hội: Cấp cơ sở hoàn thành xong trước 20/5/2021, cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2021, cấp tỉnh hoàn thành xong trong tháng 10/2021.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến đã trao đổi, chia sẻ và tiếp thu, giải thích các ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu; đồng thời đề nghị Hội LHPN các huyện, thành Hội, đơn vị và cơ sở thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng thống nhất hành động, hướng tới mục tiêu chung, tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự đổi mới về nội dung, hình thức, đảm bảo tiến độ, quy định của Điều lệ Hội và sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng.

Btc Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video