Điện thoại:     02439720252

Trưởng ban: Bùi Thị Hồng

SĐT: 02439715060

Email: hongbt@vwu.vn

Phó ban:        Lương Thị Thủy

SĐT: 02439720069

Email: thuylt@vwu.vn

Hoàng Thu Hà

SĐT: 02439720068

Email: haht@vwu.vn

Vũ Thị Thúy Hạnh

SĐT: 02439715063

Email: hanhvtt@vwu.vn

Video