Điện thoại:     02439720252

Trưởng ban: Nguyễn Thị Tuyết Mai

SĐT: 02439723008

Email: Maintt@vwu.vn

Phó ban:        Phí Thị Lệ Dung

SĐT: 02439727736

Email: dungptl@vwu.vn

Phan Thị Quỳnh Như

SĐT: 02435380201

Email: nhuptq@vwu.vn

Nguyễn Thị Kim Oanh

SĐT: 02439728284

Email: oanhntk@vwu.vn

 

Video