Nghị định trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

03/12/2023
Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định các chính sách trợ giúp và quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này là: các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nướclà chương trình mục tiêu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, địa bàn và được bố trí trong kế hoạch hàng năm và 5 năm. Ưu tiên chương trình trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ.

Các chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và gừa được quy định tại Điều 15 của Nghị định này nhằm bảo đảm tính thống nhất và kết hợp lồng ghép với các chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa khác của Nhà nước.

Chính sách trợ giúp gồm: Trợ giúp tài chính; Mặt bằng sản xuất; Đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật; Xúc tiến mở rộng thị trường; Tham gia kế hoạch mua sắm, cưng ứng dịch vụ công; Về thông tin và tư vấn; Trợ giúp phát triển nguồn nhân lực; Vườn ươm doanh nghiệp.

Về trợ giúp tài chính, Nhà nước khuyến khích thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế thành lập và hoạt động của các quỹ bảo lãnh tín dụng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về xúc tiến mở rộng thị trường, hàng năm, các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  Cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm dành một phần ngân sách xúc tiến thương mại quốc gia cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thông báo kết quả thực hiện cho cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 15 Nghị định này.Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 56 là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên).

Về quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có cơ quan quản lý cấp TW, cấp địa phương;  Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Trung tâm xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Các tổ chức trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa,

Ở Trung ương, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

* Doanh nghiệp nhỏ và vừa từng lĩnh vực có quy định khác nhau về số lao động, tổng nguồn vốn, cụ thể:

Doanh nghiệp SIÊU NHỎ là doanh nghiệp có số lao động từ 10 người trở xuống.

Doanh nghiệp NHỎ là doanh nghiệp có số lao động từ 10-200 người, có vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng; vốn 10 tỷ đồng trở xuống đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Doanh nghiệp VỪA là doanh nghiệp có số lao động từ 200-300 người, có vốn từ 20-100 tỷ đồng đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng; vốn 10-50 tỷ đồng đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

* Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Video