Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”

18/03/2020
Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”.

Xem chi tiết toàn văn đề án tại đây

TTTT
HLHPN

Video