Chi tiết văn bản

v/v trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản thuộc Dự án 8

Video