Tiếp tục lấy ý kiến cán bộ, hội viên, phụ nữ vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

29/09/2016
Tiếp tục góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 3 trình tại Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII, các ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ cấp cơ sở đa số đều cơ bản nhất trí với dự thảo. Bên cạnh đó, đã có nhiều ý kiến đóng góp đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cụ thể trong dự thảo Báo cáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.

 1. Về tiêu đề báo cáo, dự thảo là “ Phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam’ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện công cuội đổi mới và bảo vệ Tổ quốc”. Cơ bản, các ý kiến nhất trí với dự thảo tiêu đề. Một số ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi, cụ thể như sau: Đề nghị bổ sung từ “Đoàn kết” vào tiêu đề, viết lại là “Phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, đoàn kết của phụ nữ Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc”. Một số ý kiến đề nghị bổ sung từ “vai trò”: “Phát huy vai trò, truyền thống đoàn kết, tiềm năng, sức sáng tạo của Phụ nữ Việt Nam…”. Có ý kiến đề nghị bổ sung từ “vẻ vang” : “Phát huy truyền thống vẻ vang đoàn kết, tiềm năng, sức sang tạo của Phụ nữ Việt Nam…”. Đề nghị bổ sung cụm từ “Phụ nữ Việt Nam” thành “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới và bảo vệ đất nước”. Đề nghị bổ sung cụm từ “chủ động hội nhập” vào sau cụm từ “Phụ nữ Việt Nam” thành: “Phát huy truyền thống…. của Phụ nữ Việt Nam; Chủ động hội nhập xây dựng tổ chức hội vững mạnh…..”. Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “công cuộc đổi mới” thành “hội nhập, phát triển” để phù hợp với tình hình hiện nay. Đề nghị thay thế từ “sức” bằng cụm từ “chủ động” thành “Phát huy truyền thống, tiềm năng, chủ động, sáng tạo của phụ nữ Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc”.

2. Về Phần mở đầu, nhiều ý kiến đề nghị bối cảnh tổ chức Đại hội cần được đánh giá khái quát thêm thành tựu, sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam và những yếu tố tiêu cực tác động làm ảnh hưởng đến phong trào Hội.

Về nhiệm vụ của Đại hội, đề nghị bổ sung, chỉnh sửa: nhiệm vụ của Đại hội là đánh giá kết quả thực hiện NQ ĐHPNTQ XI; kiểm điểm hoạt động của BCH TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017; đề ra phương hướng hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ nhiệm kỳ 2017-2022; bầu BCH TW Hội LHPN VN nhiệm kỳ 2017-2022.

Một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó cần bổ sung thêm vào những khó khăn đó là: tình hình biến động bất lợi của giá cả thị trường, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh... có tác động trực tiếp và ảnh hưởng đến phong trào phụ nữ Việt Nam

Có ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế, diễn biến hoà bình, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là tình hình Biển Đông hiện nay đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.

3. Về kết quả phong trào phụ nữ giai đoạn 2012-2017, cơ bản, các ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo, một số ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa như sau:

Đề nghị đánh giá thêm tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, tình hình nghiện game o­nline, sự xuất hiện của các loại ma túy mới như ma tuý đá… đã ảnh hưởng đến con em hội viên phụ nữ trong thời gian qua. Nên đánh giá nêu bật những thành tựu của phụ nữ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến chưa được chú trọng, biểu dương kịp thời.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Đề nghị cần bổ sung thêm tiếp tục triển khai phong trào xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, mô hình dân vận khéo và thành lập nhiều câu lạc bộ phù hợp với nhu cầu thiết thực của địa phương nhằm thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia.

Lĩnh vực chính trị: Đề nghị bổ sung thêm tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước.

Đánh giá thực trạng bình đẳng giới ở Việt Nam, nhất là bình đẳng giới về chính trị, đồng thời đề nghị bổ sung kết quả tham chính của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua. Đánh giá sâu và rõ hơn về vai trò của phụ nữ nông thôn vì lực lượng này chiếm tỷ lệ lớn và có nhiều đóng góp to lớn cho xã hội, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; đồng thời phụ nữ nông thôn cũng là đối tượng đang gặp rất nhiều khó khăn như: tình trạng thiếu việc làm, PN đi làm ăn xa, đặc biệt là đi xuất khẩu lao động ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái; thiếu kiến thức, thông tin, thực hiện 8 tiêu chí 5 không 3 sạch còn rất nhiều bất cập,...

Phần khái quát tình hình phụ nữ: Đề nghị bổ sung đánh giá thêm tác động của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới lực lượng phụ nữ. Đề nghị nên có một mục riêng đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tư tưởng cán bộ, hội viên, phụ nữ vì đây là hoạt động quan trọng, xuyên suốt trong công tác vận động phụ nữ của Hội.

4. Về kết quả hoạt động Hội LHPN các cấp giai đoạn 2012-2017: Nhiều tỉnh/thành tiếp tục đề nghị đánh giá kết quả hoạt động Hội theo 6 nhiệm vụ.

Một số ý kiến đề nghị đánh giá kết quả cần có số liệu cụ thể, so sánh với đầu nhiệm kỳ để biết được vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra là bao nhiêu; cần nêu một số mô hình điển hình của các tỉnh/thành làm tốt để minh họa thêm trong báo cáo. Không nên đưa phần đánh giá hạn chế chung vào phần kết quả thực hiện từng nội dung, mà có mục hạn chế riêng. Cần bổ sung nhấn mạnh điểm mới trong chỉ đạo hoạt động ở từng nhiệm vụ cụ thể.

Các ý kiến đóng góp sẽ được ban soạn thảo Văn kiện xem xét, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện Văn kiện trình Đại hội.

Minh Quý, VP TW Hội tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video