Tham luận của các bộ, ngành tại Đại hội

06/03/2017
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (7-9/3/2017)

·Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò, tiềm năng của tổ chức Hội và phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới Download

·Bộ Công an: Công tác phối hợp “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” – Những vấn đề đặt ra cần tập trung trong giai đoạn hiện nay Download.

·Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Tăng cường lồng ghép giới trong quá trình xây dựng luật tại Việt Nam Download.

·Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tổ chức các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của nữ công nhân viên chức, người lao động Download.

·Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua Download.

·Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tập hợp, thu hút nữ thanh niên trong giai đoạn hiện nay: thực trạng và kiến nghị giải pháp phối hợp với Hội LHPN Việt Nam nhằm tăng cường thu hút nữ thanh niên tham gia các hoạt động xã hội Download.

·Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng: Phát huy vai trò của phụ nữ quân đội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Download.

·Bộ Y tế: Các giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân Download.

·Bộ Tài nguyên – Môi trường: Nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường Download.

·Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sự đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Download.

·Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Thực trạng, giải pháp về dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Download.

·Ngân hàng Chính sách xã hội: Nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội LHPN trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác Download.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video