Quy chế hoạt động của báo cáo viên cấp TW Hội LHPN Việt Nam

28/04/2022
Quy chế Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-ĐCT ngày 20/6/2013 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Điều 1: Báo cáo viên cấp TW Hội LHPN Việt Nam

Báo cáo viên cấp TW - Hội LHPN Việt Nam (Báo cáo viên cấp TW) là những cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành được lựa chọn, giới thiệu và được Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội quyết định công nhận. Có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội và trong cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, hành động của phụ nữ; thông tin tuyên truyền cho các đối tượng khác về phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Điều 2: Tiêu chuẩn báo cáo viên cấp TW

1. Có lập trường quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng; bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội LHPN Việt Nam; có ý thức tổ chức kỷ luật, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn.

2. Có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công tác phụ nữ và bình đẳng giới, khiêm tốn học hỏi, gương mẫu về đạo đức và lối sống, có mối quan hệ gắn bó với cán bộ, hội viên, phụ nữ.

3. Có trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nắm được nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiệp vụ công tác Hội.

4. Có trình độ hiểu biết chung về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học…; có kiến thức cơ bản, hiểu biết toàn diện về phụ nữ Việt Nam, công tác phụ nữ, bình đẳng giới và công tác Hội; có phương pháp sư phạm và nghiệp vụ tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng.

5. Có khả năng tiếp nhận và xử lí thông tin. Có phương pháp vận động, thuyết phục và khả năng đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên

1. Quyền lợi

- Được cung cấp thông tin về tình hình chung về phụ nữ ở trong nước và trên thế giới, kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội và các tài liệu khác có liên quan theo quy định.

 - Được tham dự các hội nghị báo cáo viên do tổ chức Hội tổ chức; được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng hàng năm.

2. Nghĩa vụ

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo sự phân công của Thường trực Đoàn Chủ tịch; thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các vấn đề được giao; chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật phát ngôn; giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước và của Hội.

- Tăng cường đối thoại với người nghe tại các buổi tuyên truyền với cán bộ, hội viên và phụ nữ tại các diễn đàn phù hợp để làm rõ và bảo vệ, định hướng cho hội viên, phụ nữ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội.

- Thường xuyên nắm dư luận xã hội, tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, hội viên và phụ nữ; kịp thời phản ánh và đề xuất, kiến nghị với các cấp Hội các biện pháp xử lý.

- Tham gia đầy đủ các hội nghị báo cáo viên và các hoạt động báo cáo viên khi được phân công.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo đảm bảo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng công tác Hội.

Điều 4: Công tác quản lý báo cáo viên cấp TW

Ban Tuyên giáo TW Hội, chịu trách nhiệm:

1. Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Thường trực Đoàn Chủ tịch về xây dựng nội dung, tổ chức quản lí và điều hành hoạt động báo cáo viên.

2. Đề xuất số lượng, danh sách báo cáo viên, (kể cả các đồng chí báo cáo viên không phải là cán bộ Hội LHPN Việt Nam) để Đoàn Chủ tịch ra quyết định công nhận.

3. Chuẩn bị nội dung các cuộc sinh hoạt và làm việc của báo cáo viên TW Hội và chỉ đạo nội dung sinh hoạt báo cáo viên các tỉnh/thành Hội. Biên tập và phát hành các tài liệu dùng cho báo cáo viên.

4. Tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp TW định kỳ ít nhất 02 lần/năm. Các hội nghị báo cáo viên được bố trí cùng với các hội nghị triển khai công tác chuyên môn của các Ban, đơn vị TW Hội.

5. Giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội theo dõi, quản lý đội ngũ báo cáo viên.

6. Giới thiệu báo cáo viên theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị.

7. Báo cáo viên khi thực hiện công tác tuyên truyền nhưng không theo sự phân công, giới thiệu của Ban Tuyên giáo phải thông tin cho Ban Tuyên giáo về nội dung, thời gian và địa điểm báo cáo.

Điều 5: Cấp thẻ báo cáo viên cấp TW

1. Thẻ báo cáo viên cấp TW là chứng chỉ hoạt động tuyên truyền miệng của báo cáo viên cấp TW, được cấp cho từng báo cáo viên. Thẻ báo cáo viên được thiết kế theo mẫu thống nhất trong hệ thống Hội và có thời hạn là 5 năm.

2. Ban Tuyên giáo TW Hội được Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội uỷ quyền cấp thẻ báo cáo viên cho các báo cáo viên của TW Hội.

3. Cơ quan cấp thẻ báo cáo viên cấp TW được quyền thu hồi thẻ báo cáo viên đối với những trường hợp vi phạm quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và Quy chế này.

Điều 6: Phương thức hoạt động của báo cáo viên

1. Báo cáo viên cấp TW được tổ chức ở Trung ương và tỉnh, thành phố.   

2. Hoạt động báo cáo viên cấp TW là một phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền giáo dục.

3. Tuỳ theo nội dung, công tác báo cáo viên được tổ chức theo cụm hoặc khu vực do Thường trực Đoàn Chủ tịch quyết định.

4. Kinh phí tổ chức hoạt động của báo cáo viên do Ban Tuyên giáo đề xuất, Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định theo quy định chung.

Điều 7: Khen thưởng kỉ luật

1. Căn cứ hoạt động của báo cáo viên và kết quả chung trong công tác tuyên truyền miệng, hàng năm, cơ quan quản lí báo cáo viên đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định về thi đua khen thưởng của Nhà nước và TW Hội.

2. Tùy theo mức độ vi phạm quy chế hoạt động, những thiếu sót, khuyết điểm của báo cáo viên cơ quan quản lý xóa tên khỏi danh sách báo cáo viên và thu hồi thẻ báo cáo viên, đề nghị hình thức kỷ luật theo quy định Luật cán bộ công chức và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Điều 8: Điều khoản chung

- Quy chế này được áp dụng đối với đội ngũ báo cáo viên cấp TW;

- Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào chưa phù hợp, các báo viên cấp TW cần kiến nghị để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video