Quảng Ninh: Phát huy vai trò của phụ nữ các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

19/02/2024
Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Hội, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Hội, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa trao Bằng khen cho các tập thể có TT xuất sắc trong thực hiện QĐ 217, 218

Một số kết quả nổi bật

Trong 10 năm qua, Hội LHPN các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện chủ trương, quan điểm, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chủ động xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; kịp thời cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Quyết định số 1901-QĐ/TU ngày 06/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ban hành quy định trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; việc tiếp thu góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh thành được chuyển thành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên đề của tổ chức Hội LHPN các cấp góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác cán bộ, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, Hội LHPN các cấp đã giới thiệu cho Đảng kết nạp được 4.556 nữ đảng viên mới. Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất, kiến nghị với cấp ủy chỉ đạo, đưa ra những giải pháp cụ thể đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025.

Chủ động và thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng trên địa bàn; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân đồng thuận thực hiện các công trình, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt là Chiến dịch “30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh, Chiến dịch “500 ngày đêm” hoàn thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái…

Tăng cường vai trò của tổ chức Hội, cán bộ hội viên phụ nữ trong công tác giám sát, phản biện để làm cơ sở góp ý xây dựng chính quyền. Hội LHPN tỉnh đã đổi mới, sáng tạo trong công tác giám sát; hình thức giám sát linh hoạt, kết hợp giám sát trực tiếp và giám sát qua tài liệu, báo cáo, tăng cường hoạt động giám sát đột xuất, không báo trước; lựa chọn nội dung giám sát trọng tâm vào các vấn đề có tác động, liên quan trực tiếp đến tổ chức Hội, hội viên, phụ nữ, trẻ em, những vấn đề có tính thời sự, được Nhân dân quan tâm. Trong 10 năm (2013-2023), Hội LHPN tỉnh đã chủ trì/phối hợp giám sát 47 chuyên đề; Hội LHPN các địa phương, cơ sở đã thực hiện 1.715 cuộc giám sát. Thông qua giám sát, đã có nhiều ý kiến có chất lượng với các cấp, các ngành, giúp cho chính quyền kịp thời giải quyết, tháo gỡ, giải quyết những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước có liên quan, nhất là những vấn đề bình đẳng giới, phụ nữ, trẻ em.

Trong 10 năm, Hội LHPN tỉnh tham gia hoạt động phản biện xã hội do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì đối với 05 dự thảo của HĐND và UBND tỉnh; tham gia góp ý 127 dự thảo Luật, văn bản dưới luật, văn bản của cấp ủy, chính quyền, sở, ngành chức năng. Năm 2022, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), tiếp thu đề xuất 08 ý kiến.

Chủ động vào cuộc cùng với chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp khi Hội được mời tham gia Hội đồng tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền quy định và ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp. Theo đó, từ năm 2013 đến nay đã tiếp nhận 2.316 đơn thư các vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình, đất đai, xâm hại tình dục phụ nữ, bạo hành trẻ em… Trong đó, Hội LHPN tỉnh tham gia 115 kỳ tiếp công dân tại Hội đồng tiếp dân tỉnh; 05/13 Hội LHPN các địa phương, tham gia thành phần Hội đồng tiếp công dân cấp huyện. 13/13 Hội LHPN các địa phương tích cực phối hợp công tác quyết đơn thư theo yêu cầu của cấp ủy và đề nghị của UBND các địa phương. Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát, kiến nghị, giải quyết 15 vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai do Tỉnh ủy, Hội đồng tiếp dân tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích cho hội viên, phụ nữ.

Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-HPN ngày 17/02/2023 để triển khai thực hiện phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó xác định rõ 04 nội dung các cấp Hội cần triển khai thực hiện: chủ động đăng ký, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức quán triệt, tuyên truyền. Đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các cơ sở Hội thuộc địa phương, đơn vị; phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng và triển khai chương trình giám sát và phản biện xã hội hằng năm.

Thời gian tới, phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW sẽ góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Đây là cơ sở quan trọng tạo sự chuyển biến căn bản, rõ rệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của phụ nữ các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video