Phát huy vai trò của Phụ nữ Việt Nam, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

08/03/2017
Thiếu tướng LÊ HIỀN VÂN, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã ghi nhận và khẳng định những đóng góp rất to lớn của Phụ nữ Việt Nam, mà tên tuổi của họ đã làm rạng danh non sông, đất nước như: Bà Trưng, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định... cùng với hàng ngàn phụ nữ đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Phụ nữ Việt Nam với lực lượng đông đảo, tiếp tục có những đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, trong những năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ đã có những bước phát triển mới, toàn diện, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, thông qua các chương trình phối hợp hoạt động giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, tiêu biểu như với các đơn vị: Bộ tư lệnh Quân chủng Hải Quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng… đã đạt được những kết quả rất thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổ chức phụ nữ trong cả nước đã luôn quán triệt và tổ chức tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong hội viên và toàn xã hội; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc; tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều phong trào hay, mô hình, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng, như: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; hay các mô hình “Gia đình không có người phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ với biển, đảo quê hương”, “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, “Phụ nữ hướng về biên giới, biển, đảo Việt Nam”...; gần đây, phụ nữ cả nước còn phát động và quyên góp được hàng chục tỷ đồng ủng hộ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phụ nữ Việt Nam không chỉ trực tiếp tham gia xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân mà còn là trụ cột đảm đương công việc gia đình, xây dựng hậu phương vững chắc, là điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ LLVT yên tâm công tác, vững vàng tay súng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một bộ phận của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phụ nữ Quân đội thường xuyên được xây dựng vững mạnh; với lực lượng chiếm tỷ lệ khá lớn, có mặt ở hầu khắp mọi miền đất nước, chị em đã có những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực: Huấn luyện, SSCĐ, nghiên cứu khoa học, giáo dục-đào tạo, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao... Ở lĩnh vực nào chị em cũng đều cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác tốt; nhiều đồng chí có công trình nghiên cứu, đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả thiết thực; có nhiều đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng các phần thưởng cao quý, các danh hiệu: Thầy thuốc Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân…; một số đồng chí được bổ nhiệm là cán bộ chủ trì, được phong quân hàm cấp tướng, xứng đáng là lực lượng tiêu biểu của Phụ nữ Việt Nam; cùng phụ nữ cả nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các tổ chức phụ nữ trong cả nước đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để Phụ nữ Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong những năm tới, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, đất nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, có tác động đến nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, theo tôi cần phải:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”Nghị quyết số 11, khóa X của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”… Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức, biện pháp phù hợp để nâng cao nhận thức trách nhiệm của phụ nữ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội phụ nữ các cấp vững mạnh; thường xuyên giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, lối sống của phụ nữ-“Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; coi trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ các cấp có phẩm chất chính trị tốt, năng lực chuyên môn giỏi, đồng thời có kiến thức về quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Khuyến khích, động viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Cấp ủy các cấp cần đánh giá đúng thực trạng công tác phụ nữ hiện nay; phải đổi mới cách đánh giá về sự cống hiến, khả năng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của phụ nữ để giao nhiệm vụ, bố trí công việc phù hợp, động viên hội viên phấn đấu tiến bộ.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị và tổ chức phụ nữ các cấp trong LLVT cần tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phấn đấu là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Kịp thời ký kết, bổ sung Chương trình phối hợp hoạt động giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa tổ chức hội phụ nữ trong quân đội với Hội LHPN các địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động, phát huy vai trò của phụ nữ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phụ nữ Quân đội phấn đấu, trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lịch sử hào hùng của dân tộc ta đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của lớp lớp thế hệ Phụ nữ Việt Nam. Ngày nay, với truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và với tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Bình đẳng-Hội nhập”, Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video