Hội LHPN tỉnh Nam Định triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ thành lập HTX do phụ nữ quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ

15/01/2024
Thực hiện Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thành lập HTX do phụ nữ quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01); Kế hoạch của TW Hội, UBND tỉnh về việc thực hiện các hoạt động của Đề án, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các Hội nghị triển khai.
Ủy viên BTV, Trưởng ban GĐXH - Kinh tế Nguyễn Thị Hồng Mận triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 01 tại huyện Vụ Bản

Các hội nghị có nội dung triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án và tập huấn kiến thức và pháp luật về Hợp tác xã cho 1.500 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Thường trực huyện/thành ủy, lãnh đạo UBND, các ban ngành, đoàn thể liên quan của huyện/TP; 100% cán bộ Hội cấp huyện, cơ sở và phụ nữ khởi nghiệp, đại diện các DN/HTX/THT/TLK do nữ quản lý tại 10 huyện, thành phố.

Kế hoạch 89/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Nam Định về triển khai thực hiện Đề án 01 tại tỉnh đã đề ra mục tiêu là phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã; nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng giới. Với mục tiêu đến năm 2030, bên cạnh chỉ tiêu đào tạo, tập huấn kiến thức, năng lực quản lý cho cán bộ, nữ quản lý, thành viên và lao động nữ trong HTX/THT, Đề án đã đề ra (1) củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 30 HTX, 90 THT được các cấp Hội hỗ trợ thành lập; tạo việc làm ổn định cho trên 2.350 thành viên, lao động nữ trong HTX/THT; (2) Hỗ trợ, tư vấn, thành lập mới ít nhất 15 HTX/THT.

Cụ thể:

Giai đoạn I (2023-2025) với 6 chỉ tiêu cụ thể, đó là: (1) Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 10 HTX, 30 THT do PN tham gia QL, ĐH được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 650 TV, LĐ nữ trong HTX, THT; (2) 100% nữ quản lý của HTX  được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng công nghệ số, năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động SXKD của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho TV, người LĐ trong HTX, HVPN có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX; (3) Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 5-7 HTX do nữ  tham gia QL, ĐH; tạo việc làm mới cho 150 LĐ nữ; (5) Thành lập Hội doanh nhân nữ tỉnh Nam Định làm điểm kết nối, tham gia chuỗi liên kết, ứng dụng KHCN và công nghệ số, khởi nghiệp có sản phẩm đạt chất lượng OCOP; (6) 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ PN phát triển KTTT, HTX được bồi dưỡng, tập huấn; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ HVPN tham gia phát triển KTTT, HTX

Giai đoạn II (2026-2030) bên cạnh chỉ tiêu đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ Hội, nữ quản lý HTX/THT, thành viên và người lao động trong HTX/THT, như giai đoạn I,  Đề án đề ra chỉ tiêu (1) Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 20 HTX, 60 THT được các cấp Hội hỗ trợ thành lập; tạo việc làm ổn định cho trên 400 TV, LĐ nữ trong HTX; 1.300 LĐ nữ trong THT; (2) Hỗ trợ, tư vấn, thành lập mới 10 HTX, THT do nữ tham gia QL, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. 100% nữ quản lý HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động SXKD của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho TV, người LĐ trong HTX, HVPN có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX.

Tại hội nghị triển khai các đại biểu đã được hướng dẫn quy trình và thủ tục đăng ký thành lập HTX/THT, giải đáp những khó khăn và giải pháp hỗ trợ thành lập HTX/THT; đồng thời được nghe đại diện HTX do nữ tham gia quản lý tại các huyện, thành phố chia sẻ hiệu quả phát triển kinh tế tập thể. Công tác triển khai Đề án 01 được triển khai tại 10/10 huyện, thành phố đã nhận được sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo, thực hiện của Hội LHPN tỉnh, UBND các huyện/thành phố và các ngành liên quan, tạo sự thống nhất cao trong công tác triển khai, thực hiện.

Tất cả hướng tới đạt mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 và Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, thực hiện nội dung đã khẳng định trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “ Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế".

Hồng Mận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video