Cán bộ, hội viên phụ nữ góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội

11/10/2016
Tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội PNTQ lần thứ XII, hội viên, phụ nữ đã có nhiều ý kiến thiết thực về phương hướng, nhiệm vụ của Hội giai đoạn 2017-2022.

1. Về các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Một số ý kiến cho rằng, trong phần phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017-2022 nên điều chỉnh số lượng nhiệm vụ trọng tâm bằng với số lượng nhóm giải pháp (có 3 nhiệm vụ trọng tâm thì có 3 nhóm giải pháp); Chỉ tiêu nên đưa ra theo từng vùng, miền và theo thứ tự từ Phong trào thi đua đến 2 Cuộc vận động, 3 Nhiệm vụ.

Đối với Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc: các ý kiến tập trung đề nghị bổ sung thêm tiêu đề nhiệm vụ 1: “Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”; đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Đối với Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường bền vững: một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm các nhiệm vụ về “tham gia xây dựng nông thôn mới” để đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thí điểm thực hiện mô hình liên kết “4 nhà” để kết nối người sản xuất với người tiêu dùng; khuyến khích xây dựng các mô hình mới, hiệu quả về phát triển kinh tế để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tăng cường công tác đào tạo nghề cho hội viên phụ nữ, lựa chọn những ngành nghề đào tạo phù hợp với từng độ tuổi, đối tượng phụ nữ, đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn ở độ tuổi 40-60. Đặc biệt chú trọng nghiên cứu đưa chỉ tiêu cụ thể và phân biệt của từng cấp thực hiện về nội dung “phát triển hoạt động tài chính vi mô”. Đối với chủ trương thành lập Ngân hàng tiết kiệm phụ nữ: cần xem xét đến nguồn lực quản lý ngân hàng, hồ sơ, sổ sách, việc vận động phụ nữ gửi tiết kiệm vào Ngân hàng.

Đối với Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội: Đề nghị bổ sung thêm nội dung đối ngoại nhân dân.

2. Về các nhóm giải pháp: một số ý kiến đề nghị đưa từng giải pháp vào các phong trào, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm để dễ thực hiện, dễ đánh giá; trong giải pháp thực hiện cần chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể…; việc xác định giải pháp cần nghiên cứu thêm tình hình chung ở cơ sở, nên tập trung đi sâu vào chức năng chính của Hội, phù hợp thực tế, các phong trào triển khai cần có thời gian, đôi khi quá dồn dập, gây khó khăn cho cơ sở, mà hiệu quả đạt không cao; các nhóm giải pháp cụ thể, sát thực hơn và xét điều kiện đặc thù từng vùng miền. Hiện nay, định kiến giới vẫn còn tồn tại, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, cần nghiên cứu bổ sung giải pháp tích cực hơn nhằm hạn chế tình trạng trên.

Đối với giải pháp: Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức: các ý kiến đề nghị Hội cần đưa ra những chương trình phù hợp với phụ nữ ở nông thôn, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt quyền bình đẳng và những giải pháp nhằm kéo giảm tệ nạn xã hội trong thời gian tới.

Đối với giải pháp: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động: các ý kiến đề nghị Trung ương Hội nghiên cứu xây dựng tài liệu phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ Hội cơ sở nhằm nâng cao kiến thức về các Bộ Luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, các kiến thức xã hội trên nhiều lĩnh vực, các kỹ năng tuyên truyền để thu hút người nghe.

Đối với giải pháp: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ chuyên trách các cấp: Một số ý kiến đề nghị đưa giải pháp này lên thành giải pháp đầu tiên vì cán bộ Hội có vai trò quan trọng, là chủ thể để chuyển tải các nhiệm vụ của Hội đến hội viên, và nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp là yêu cầu cần thiết, quan trọng để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Trong giải pháp cần bổ sung chỉ tiêu về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội các cấp, trong đó chỉ tiêu để mở cho từng vùng miền, nhất là chỉ tiêu cán bộ Hội chủ chốt cấp xã (Chủ tịch, phó Chủ tịch).

Ngoài đóng góp ý kiến vào nội dung Báo cáo trình Đại hội PNTQ lần thứ XII, các ý kiến tại Đại hội phụ nữ cấp cơ sở còn đề xuất một số giải pháp với Trung ương Hội trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội như: nên điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cho thống nhất cả 4 cấp (cơ sở, huyện, tỉnh, trung ương) trong cùng một năm; có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn vì thực trạng hiện nay phụ nữ nông thôn thiếu việc làm phải đi làm ăn xa nên khó khăn trong việc tập hợp, vận động hội viên tham gia học tập, sinh hoạt; cần có các giải pháp đề xuất với Đảng, Nhà nước xem xét nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ nữ ở cơ sở;nghiên cứu có bài hát Hội ca dành riêng cho Hội khi diễn ra Đại hội và các buổi lễ của Hội; nên giảm bớt các văn bản chỉ đạo, đơn giản các biểu mẫu, sổ sách và hạn chế việc thay đổi liên tục các biểu mẫu…

Đinh Lê Hải Huyền - Văn phòng TW Hội tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video