10 kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Chương 7. Tổng kết