Gương Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi - Chị Trần Thị Thanh Thủy