• Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

    Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) vừa được thông qua tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Điều lệ quy định Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và hệ thống tổ chức, cơ quan chuyên trách các cấp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
  • HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

    Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, có tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.<br>Gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc .

GIÁM SÁT PHẢN BIỆN XÃ HỘI

AN TOÀN CHO PN&TE

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Video