Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

07/12/2023
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội luôn được các cấp Hội LHPN trong tỉnh quan tâm, đặc biệt từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” (Quyết định số 217 - QĐ/TW). Từ đó góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hội viên phụ nữ (HVPN) và người dân.
Hội LHPN tỉnh giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các đề án hỗ trợ phụ nữ tại huyện Triệu Phong - Ảnh: TL

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà cho biết: “Bên cạnh việc góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với HVPN và người dân, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN các cấp đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện ở các đơn vị, địa phương và kiến nghị những giải pháp thực hiện đúng và hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ nói riêng và Nhân dân nói chung. Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, Hội LHPN các cấp đã nắm bắt được những vấn đề xã hội, nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của phụ nữ, những bức xúc và những vấn đề mà đông đảo Nhân dân quan tâm, từ đó kiến nghị, đề xuất đối với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện. Thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội đã góp phần phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các nội dung giám sát đề ra cơ bản tập trung vào những vấn đề mà cán bộ, HVPN tại địa phương quan tâm, đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương, làm căn cứ để Hội kiến nghị với cơ quan chuyên môn, chính quyền cùng cấp xem xét giải quyết và đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ. Hoạt động phản biện xã hội đã giúp cho cán bộ, HVPN phát huy trí tuệ tham gia đóng góp một cách dân chủ trong các văn bản dự thảo của Đảng, chính quyền. Từ đó làm cho các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước hợp với lòng dân, nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đã kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp hơn”.

Ngay sau khi Quyết định số 217 - QĐ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức quán triệt nội dung quyết định đến Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh và cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh, huyện; chỉ đạo các cấp Hội quán triệt đến 100% cán bộ Hội cơ sở. 100% huyện, thị, thành Hội trực tiếp phổ biến, tuyên truyền quyết định đến HVPN bằng các hình thức phù hợp, nội dung trọng tâm tập trung vào phương pháp tổ chức, triển khai thực hiện quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt các cấp để chị em nhận thức đầy đủ nội dung, phương pháp, cách thức triển khai, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện quy chế, quy định…Cùng với đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn Hội LHPN các cấp thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội hằng năm, trong đó nhấn mạnh quy trình, phương pháp và lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội. Hướng dẫn các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những vấn đề nổi cộm tại địa phương mà HVPN trên địa bàn quan tâm để định hướng cho Hội cơ sở cùng tổ chức giám sát, phản biện. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tranh thủ sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra...

Từ năm 2013 - 2023, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 72 cuộc giám sát tập trung vào việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Hình thức giám sát chủ yếu là chủ động thành lập đoàn giám sát, mời đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan đến vấn đề lựa chọn giám sát cụ thể tham gia đoàn giám sát, đồng thời nắm tình hình thông qua hoạt động kiểm tra phong trào 6 tháng, hằng năm, thông qua hội nghị trực báo, giao ban hàng quý. Các cấp Hội từ huyện, thị, thành phố đến cơ sở đã tiến hành được 942 cuộc giám sát tập trung việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Hình thức giám sát của cấp huyện và cơ sở chủ yếu là thành lập đoàn giám sát, mời đại diện các phòng, ban, ngành liên quan đến vấn đề lựa chọn giám sát tham gia đoàn giám sát.

Trên cơ sở kết quả hoạt động giám sát và những vấn đề phát hiện được trong quá trình theo dõi việc thực hiện chính sách tại cơ sở, các cấp Hội đã kịp thời phát hiện đề xuất giải quyết 1.320 trường hợp được hưởng đúng, đủ các chính sách theo quy định. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giám sát với các sở, ngành, đơn vị địa phương cũng được Hội LHPN quan tâm thực hiện tốt.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 217 - QĐ/TW, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, HVPN và Nhân dân. Hàng năm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Đồng thời định hướng nội dung giám sát cho cơ sở, chủ động phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp, các phòng, ban, ngành liên quan thực hiện giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo kế hoạch. các cấp Hội xác định để lựa chọn nội dung giám sát, phản biện phù hợp, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trình cấp ủy cùng cấp phê duyệt. Sau giám sát, phản biện xã hội, các cấp Hội theo dõi kết quả khắc phục nhược điểm, giải quyết vướng mắc đã được chỉ ra của đơn vị/địa phương được giám sát, việc tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị đề xuất của chính quyền và các cơ quan chức năng trong thực thi chính sách. Tiếp tục giao chỉ tiêu công tác giám sát, phản biện xã hội cho các cấp Hội thực hiện hàng năm đồng thời chỉ đạo các cấp Hội cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị”.

Thanh Lê

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video