Hỗ trợ tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào?

09/12/2023
Đáp: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 8 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có hiệu lực ngày 01/01/2018, theo đó:
Ảnh minh họa

1. Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 9 của Luật này.

Như vậy tùy theo từng thời kỳ mà sẽ có chính sách hỗ trợ tín dụng riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra cũng dựa vào việc xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp mà quy định mức vay tín dụng. Theo thông tin bạn chia sẻ công ty dự định vay vốn để mở rộng kinh doanh. Theo quy định mà chúng tôi nêu trên đây thì tùy theo tình hình thực tế lúc đó mà nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp của bạn, ngoài ra cũng tùy theo độ tín nhiệm của doanh nghiệp bạn mà sẽ quy định mức tín dụng mà doanh nghiệp bạn được vay.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video