10 kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Chương 5. Nhóm Các Kỹ Năng Quản Trị Chiến Lược Và Kế Hoạch