Gương Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi - Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh