Trung ương Hội LHPN Việt Nam: Tổ chức tập huấn “Quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập”

10/08/2011
Luật Viên chức được Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam hiểu rõ về Luật Viên chức, những quy định về viên chức (VC); quyền và nghĩa vụ của VC cũng như công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý VC trong các đơn vị sự nghiệp công lập, sáng 5/8/2011, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức tập huấn chuyên đề“Quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập” cho các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TW Hội.

Bà Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức- Viên chức Bộ Nội vụ tham dự buổi tập huấn với tư cách là người hướng dẫn.

Các đại biểu đã được nghe bà Lê Minh Hương giới thiệu về thực trạng hệ thống quản lý VC trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Việt Nam; sự cần thiết phải có Luật Viên chức và những nội dung cơ bản của Luật.

Theo đó, tính đến cuối năm 2009, nước ta có hơn 1,6 triệu VC, làm việc trong 52.241 đơn vị sự nghiệp công lập trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực trạng về tổ chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý VC chậm đổi mới, các quy định về pháp lý còn nhiều bất cập. Do đó, Luật Viên chức được ban hành nhằm mục đích tạo hành lang pháp lý có giá trị cao, góp phần xây dựng và quản lý đội ngũ VC có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phát huy tính năng động, sáng tạo của VC.

Luật gồm 6 Chương, 62 Điều, trong đó những nội dung mới của Luật được các đại biểu đặc biệt quan tâm là việc làm rõ khái niệm “viên chức”; các quyền và nghĩa vụ của VC; các trường hợp liên thông giữa công chức và viên chức; quy định chuyển tiếp…

Cụ thể, Luật quy định “viên chức” là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định quyền của VC về hoạt động nghề nghiệp, về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, về chế độ nghỉ ngơi, quyền hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định…

Đặc biệt, Luật Viên chức đã có những quy định rõ ràng về việc chuyển đổi giữa VC và cán bộ, công chức; về các quy định chuyển tiếp. Theo đó, VC có thời gian làm việc 5 năm trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển; VC được tiếp nhận, bổ sung vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng; VC chuyển sang cán bộ, công chức hoặc ngược lại đều được bảo đảm quyền lợi về chế độ, chính sách.

Đối với VC được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 có quyền, nghĩa vụ và được quản lý như VC làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn. VC tuyển dụng sau ngày 1/7/2003 đến ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết theo quy định của Luật này.

Buổi tập huấn không chỉ tăng cường sự hiểu biết mà còn giúp các viên chức đang làm việc tại Trung ương Hội LHPN Việt Nam yên tâm công tác, phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video