Quyết định thực hiện đề án tiếp nhận và hỗ trợ PNTE bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

19/08/2006
Ngày 10/8/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về, giai đoạn 2006-2010.

Theo Quyết định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng với các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố thống kê, phân loại, quản lý số phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về; xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm để giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đối tựơng trên hoà nhập cộng đồng; ngăn ngừa, xử lý các hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em; chỉ đạo tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện…bảo đảm đạt được các mục tiêu đề ra.

Thuỳ Trang
Cà Mau.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video