QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định một số chính sách chuyển đổi đất, mặt nước và cát ven biển sang nuôi tôm

22/12/2005
 

  ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                 Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ TQ.33

  Số : 45 /2002/ QĐ-UB                                        Quy Nhơn, ngày15tháng5năm 2002

 

 

QUYẾTĐỊNH

Ban hành quy định một số chính sách chuyển đổi đất,

mặt nước và cát ven biển sang nuôi tôm

¾¾¾š˜™›¾¾¾

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

                - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Định khóa IX về nhiệm vụ năm 2002;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản;

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách chuyển đổi đất, mặt nước và cát ven biển sang nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Điều 2
: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có diện tích chuyển đổi sang nuôi tôm tổ chức thực hiện tốt Quy định này, phối hợp Sở Thủy sản phản ánh và đề xuất xử lý những vướng mắc nảy sinh.


Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thủy sản, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Địa chính, Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển và Thủ trưởng các sở, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                         CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh

- UB Mặt trận TQVN tỉnh

- Hội Nông dân tỉnh

- Lãnh đạo VP

- Lưu VP, K1, K12.                                                       Vũ Hoàng Hà(đã ký)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video