Nội dung đại diện của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

12/07/2009
Khoản 1, Điều 1 của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, quy định rõ: Hội LHPN Việt Nam có chức năng “Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước”. Cụ thể:

 1.Tham gia xây dựng chính sách, luật pháp về bình đẳng giới


- Chủ trì soạn thảo hoặc tham gia xây dựng và thực hiện phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách phù hợp với tình hình thực tế của xã hội, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ;

- Nghiên cứu, đề xuất với Nhà nước những chính sách về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.


2.
Phản biện xã hội đối với chính sách, luật pháp về bình đẳng giới


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách, pháp luật, chương trình, dự án, đề án có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và bình đẳng giới.


3.
Giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp về bình đẳng giới

C
ác cấp Hội theo dõi quá trình thực hiện các quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân đối với phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới; các quy định về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của phụ nữ và nam giới trong từng lĩnh vực. Trên cơ sở điểm mạnh và những vướng mắc, bất cập được phát hiện qua giám sát, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp hoặc cấp trên về nội dung, cách thức và mức độ tiếp tục thực thi các chính sách hoặc văn bản quy phạm pháp luật có hiệu quả.

 

4.Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ


Để thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, Hội cần tập trung thực hiện và nâng cao hiệu quả các hoạt động cơ bản sau đây:


- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ, đồng thời giúp cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trước pháp luật;


- Tư vấn pháp luật cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ


- Kiến nghị giải quyết đơn thư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ;


- Tham gia hoà giải ở cơ sở;


- Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ theo quy định của pháp luật.

5.
Tham mưu, đề xuấtvới Đảng, Nhànước về công tác phụ nữ

Trong lĩnh vực tham gia xây dựng Đảng, nội dung đại diện của Hội thể hiện trên các hoạt động sau:

- Tham gia xây dựng các Chỉ thị, Nghị quyết, văn kiện của Đảng;

- Tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng;

- Tổ chức thực hiện và vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng;

- Tham gia các hoạt động chống tư tưởng diễn biến hoà bình, chống phá cách mạng của các đối tượng thù địch;

- Nâng cao năng lực đảng viên, tích cực giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngũ của Đảng và cán bộ nữ cho Đảng;

- Nghiên cứu, đề xuất với Đảng về công tác cán bộ nữ.
....

Ban CSPL và Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video