Nghị quyết 88/2019/QH14 Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

05/09/2022
Dưới đây là link tải đầy đủ Nghị quyết

Link tải đầy đủ Nghị quyết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video