Kế hoạch Thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" và Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: 2021-2025 năm 2022

05/09/2022
Kế hoạch số 1218/KH-ĐCT ngày 08/03/2022 triển khai thực hiện năm 2022.
Link tải đầy đủ tài liệu Kế hoạch và phụ lục

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video