Hội LHPN Việt Nam ra thư ngỏ kêu gọi vận động "Triệu phần quà san sẻ yêu thương tiếp sức phụ nữ và trẻ em miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19"

26/08/2021
Ngày 24/8/2021, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ra thư ngỏ kêu gọi vận động nguồn lực thực hiện "Triệu phần quà san sẻ yêu thương tiếp sức phụ nữ và trẻ em miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19".

Cổng TTĐT Hội LHPN Việt Nam trân trọng đăng tải nội dung bức thư ngỏ này:

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video