Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

16/12/2009
Thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng ”Về tăng cường sự lãnh đạo cuả Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cuả cán bộ, nhân dân”; Kế hoạch số 41/KH-UBHĐ ngày 08/01/2009 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL), năm qua Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư nói chung và cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng.

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội phụ nữ về công tác PBGDPL cho phụ nữ năm 2009; Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội phụ nữ các cấp. Các cấp Hội đã tổ chức được 1.122 buổi tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ,... cho 100% cán bộ Hội, 85% hội viên về kiến thức giới, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình.Qua các buổi sinh hoạt nhóm, tổ phụ nữ, câu lạc bộ phụ nữ tuyên truyền, bồi dư­ỡng kiến thức phòng chống: tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, phòng, chống buôn bán PN - TE, bạo lực gia đình đến cán bộ, hội viên, phụ nữ; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnhchương trình DS/KHHGĐ, chăm sóc người có công với cách mạng, chăm sóc và nhận đỡ đầu bà mẹ Việt Nam anh hùng, con liệt sĩ, TE mồ côi không nơi nương tựa…

Với vai trò là Trưởng tiểu ban chỉ đạo đề án, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng, phát tài liệu, các bộ tranh truyền thông về phòng chống buôn bán người và di cư an toàn. Duy trì sinh hoạt 8 câu lạc bộ phòng chống buôn bán người tại Thanh Thuỷ, Thanh Ba; hỗ trợ kinh tế cho 07 đối tượng bị buôn bán trở về hoà nhập cộng đồng. Phối hợp với Công an, phòng Tư pháp huyện mở các lớp tập huấn; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên phụ nữ; nói chuyện chuyên đề về tác hại ma túy, mại dâm... ;

Tổ chức các Hội thi: Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi, Hội thi TTV về DS/KHHGĐ; Hội thi phụ nữ kinh doanh với chính sách thuế;… Thông qua đó nâng cao kiến thức của cán bộ Hội, hội viên về các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và của Hội. Tổ chức Hội thi "tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông" góp phần nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về chấp hành pháp luật ATGT.

Xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, mở rộng tổ thông tin viên của tỉnh gồm cán bộ chuyên trách của Hội LHPN tỉnh và đại diện cán bộ chuyên trách của 13/13 H,T,T Hội. Tổng số BCV trong tỉnh là 847 người (Trong đó cấp tỉnh: 30 người, cấp huyện 63, cấp xã 754). Toàn tỉnh có 2.865 tuyên truyền viên; 3.563 cán bộ Hội là thành viên tổhòa giải ở cơ sở.

Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền luật pháp, chính sách mới liên quan đến phụ nữ, trẻ em.Đồng thời khai thác có hiệu quả Trung tâm học tập cộng đồng, hệ thống truyền thanh cơ sở. Hội LHPN tỉnh phát hành 15.000 cuốn Thông tin phụ nữ (1 số/quý) và 800 cuốn Thông tinphụ nữ TW Hội LHPN Việt Nam đăng tải Luật phòng chống Bạo lực gia đình, các nghị quyết, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh làm tài liệu sinh hoạt cho 100% chi hội phụ nữ ở khu dân cư. Ngoài ra còn nhiều tài liệu như đề cương tuyên truyền, sổ tay tuyên truyền, bản tin, tờ rơi, ấn phẩm các chuyên đề thuộc hệ thống của Đảng, của Hội phụ nữ và các ban, ngành khác...

Chỉ đạo xây dựng tủ sách pháp luật gắn với phát động phong trào đọc và làm theo sách báo trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Tiếp nhận, cấp phát và hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông. Hội LHPN tỉnh duy trì 1 tủ sách pháp luật với hơn 120 đầu sách, báo, tài liệu pháp luật, thường xuyên phục vụ cán bộ tìm hiểu học tập. Chỉ đạo các cơ sở xây dựng tủ sách, báo, đã có 233/277 cơ sở Hội có tủ sách phụ nữ và pháp luật (đạt 80,5%, tăng 14,8%); 220/277 đạt 79,4% số cơ sở Hội có Báo phụ nữ Việt Nam, có 553 chi, tổ phụ nữ được cấp Báo phụ nữ theo đề án cấp báo miễn phí của Chính phủ.

Nhiều mô hình lồng ghép được các cấp Hộiphụ nữchỉ đạo ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, như tổ phụ nữ 4 không ( không có người vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ 3, không có gia đình đói và giảm nghèo); câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; nhóm bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm,... Duy trì sinh hoạt thường xuyên 1.447 câu lạc bộ phụ nữ, 1.033 tổ phụ nữ không có người sinh con thứ 3, 445 CLB Gia đình hạnh phúc, 297 nhóm bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình và 2 CLB phòng chống AIDS; 6 CLB "vì sức khỏe và hạnh phúc của bạn", 518 câu lạc bộ phòng chống TNXH…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra công tác PBGDPL; giám sát thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ - trẻ em theo chức năng nhiệm vụ của Hội phụ nữ trên cơ sở các quy định của pháp luật đã được Hội lồng ghép vào nội dung kiểm tra phong trào để kiểm tra các cấp Hội về công tác triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt luật pháp, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết liên tịch 01giữa Công an và Hội LHPN về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH” tại 3 Huyện: Lâm Thao, Hạ Hòa và Thị xã Phú Thọ và 3 xã: Yên Kỳ (Hạ Hòa), Tiên Kiên (Lâm Thao) và Phường Hùng Vương (Thị xã Phú Thọ).

Công tác giải quyết đơn thư, tư vấn pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em được các cấp Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở chăm lo giải quyết kịp thời. Số liệu theo dõi từ đầu năm 2009 đến tháng 11/2009, Hội LHPN các cấp đã nhận 575 đơn, thư, vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; chuyển các cơ quan chức năng: 507 đơn; số đơn thư, vụ việc đã được các cơ quan chức năng giải quyết: 418/507 đơn (đạt 82,4%).

Có thể nói, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tham gia tốt vai trò thành viên Hội đồng PBGDPL. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung các chính sách, pháp luật mới, các chính sách có liên quan đến quyền lợi của PN - TE, liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ người công dân. Vận động, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiệnhiệu quả Chỉ thị 32 - CT/TW. Công tác TTPBGD pháp luật đã giúp cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh có nhận thức đúng đắn trong việc tìm hiểu học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của ĐảngNhà nước; Nâng cao kiến thức cơ bản về pháp luật, đặc biệt các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi phụ nữtrẻ em, liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của công dân. Từ đó nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hạn chế được khiếu kiện vượt cấp, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Từng bước đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự ATXH. 

Nguyễn Huyền (Hội LHPN tỉnh Phú Thọ)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video