Hội LHPN tỉnh Bến Tre: Tọa đàm về Gia đình Việt Nam

27/05/2020
Hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), chiều ngày 25/5/2020, Hội LHPN tỉnh Bến Tre tổ chức toạ đàm trực tuyến công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.
Toạ đàm trực tuyến công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ của Hội LHPN tỉnh Bến Tre

Thông qua buổi tọa đàm nhằm làm rõ về giá trị truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam, vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước, sự quan tâm của cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đặc biệt rút ra những vấn đề cụ thể trên từng chủ đề, từng nhiệm vụ chọn lọc bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe 10 ý kiến tham luận, thảo luận của các sở ngành, địa phương về những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam cần phát huy; những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, ban hành năm 2017; những chuẩn mực của gia đình hạnh phúc, tiến bộ cần tập trung xây dựng hiện nay, nhất là các gia đình, các cặp vợ chồng trẻ; những giải pháp, mục tiêu thực hiện cho chiến lược phát triển bền vững trong giai đoạn mới; thực trạng, giải pháp xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; vai trò quan trọng của gia đình trong việc giáo dục, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức của dân tộc; các giải pháp bảo vệ hạnh phúc gia đình…

Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre Võ Ái Hòa mong muốn các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, tập trung công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp phụ nữ tiếp tục rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong công tác xây dựng gia đình, đưa bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Hội LHPN các cấp có những định hướng trong tuyên truyền giáo dục, tạo sự cân bằng các mối quan hệ trong gia đình, thực hiện tốt 4 tiêu chí ứng xử trong gia đình “Tôn trọng- bình đẳng-yêu thương- chia s

Trần Thị Sẵn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video