Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VI (1987-1992)

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 1987-1992) diễn ra từ ngày 19-20/5/1987 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 1.138 đại biểu (trong đó có 700 đại biểu chính thức) đại diện cho hơn 10 triệu hội viên và 28 triệu phụ nữ trong cả nước. Đại hội vinh dự đón các đồng chí: Trường Chinh - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Phạm Văn Đồng - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Nguyễn Đức Tâm - Uỷ viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Đại hội xây dựng nhiệm vụ nhiệm kỳ là: Tăng cường giáo dục xây dựng người phụ nữ mới xã hội chủ nghĩa, động viên phụ nữ tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng; Chăm lo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em; Hướng dẫn giúp đỡ phụ nữ xây dựng gia đình văn hóa mới; Tăng cường đoàn kết với phụ nữ thế giới, đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; Củng cố cơ sở Hội, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương thức, hoạt động Hội.

Đại hội nhấn mạnh 8 nội dung cần thực hiện trong công cuộc đổi mới, đó là: Giáo dục xây dựng người phụ nữ mới xã hội chủ nghĩa; Động viên phụ nữ tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, trọng tâm là ba chương trình kinh tế lớn; Tham gia xây dựng, kiểm tra giám sát việc thực hiện những chính sách, chế độ và điều kiện lao động và sinh hoạt của phụ nữ, trẻ em; Làm tốt công tác hậu phương; Vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ phát huy vai trò người mẹ, góp phần xây dựng gia đình, nuôi dạy con tốt; Tăng cường đoàn kết với phụ nữ thế giới, đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động; xây dựng củng cố cơ sở Hội.

Đại hội quyết định số lượng Ban chấp hành Trung ương khoá VI gồm 111 ủy viên, tại Đại hội bầu 98 ủy viên; Đoàn chủ tịch gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Định tiếp tục được bầu lại là Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Nguyễn Thị Thân, Trần Thị Thanh Thanh, Trương Mỹ Hoa, Ngô Bá Thành, Hoàng Xuân Sính.

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1987-1992

 

Ảnh minh họa

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Định

Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thân
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Mỹ Hoa
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thanh Thanh
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Bá Thành 
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Sính

 

Video