Kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động, trả lời câu hỏi của cử tri