Địa chỉ:                       09 Phước Bình, Quận 9, Tp.HCM

Điện thoại:                 028.62826015

Email:                         info@lethirieng.edu.vn

Website:                     www.lethirieng.edu.vn

 

Hiệu trưởng:             Nguyễn Hùng Cường

SĐT: 028.62826020

Email: cuongndh@lethirieng.edu.vn

P. Hiệu trưởng:         Nguyễn Thị Thảo Loan

SĐT: 028.62826019

Email: loantt@lethirieng.edu.vn

 

Video