Địa chỉ:                       20 Thụy Khê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:                 024.37281003

Fã:                               024.37281071

 

Tổng Giám đốc:        Nguyễn Thị Thu Hiền

SĐT: 024.37281003-107

Email: hienntt@tymfund.org.vn

P. Tổng Giám đốc:    Phạm Thị Thùy Linh

SĐT: 024. 37281003-112

Email: linhpt@tymfund.org.vn

Trần Thị Tuyết Nhung

SĐT: 024. 37281003-105

Email: nhungttt@tymfund.org.vn

Đào Thanh Trang

SĐT: 024. 37281003-125

Email: trangdt@tymfund.org.vn

 

Video