Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật thanh niên?

19/05/2022
Căn cứ theo Điều 31 Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thanh niên như sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy lực lượng thanh niên.

2. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

3. Vận động thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Trên đây là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên 2020.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video