Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội

26/01/2021
Câu hỏi: Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ các điều 26, 27, 28 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, sửa đổi bổ sung 2020, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định như sau:

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video