Quyết định về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

03/12/2005
 

                                        Thủ tướng Chính phủ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

Quyết định:

 

Điều 1. Thành lập Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

 

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


                                                               Thủ tướng

                        Phan Văn Khải

                       (Đã ký)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video