Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội nước ta

22/01/2021
Câu hỏi: Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội nước ta như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 3 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, sửa đổi bổ sung 2020, nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội được quy định như sau:

Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.

Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và hiệu quả của sự phối hợp hoạt động với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video