Giáo viên mầm non sẽ được hỗ trợ 13% bảo hiểm xã hội

07/12/2010
Cuối tháng 11 vừa qua, Chính phủ đã ban dự thảo Quyết định quy định hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng được áp dụng là cán bộ quản lý, giáo viên mầm non công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non thuộc các loại hình công lập, bán công, dân lập. Để được hưởng chế độ này, giáo viên mầm non phải đảm bảo các điều kiện: đạt trình độ chuẩn được đào tạo; tham gia công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non từ trước năm 1995, thời gian công tác thực tế trong các cơ sở giáo dục mầm non đủ 20 năm trở lên; khi nghỉ việc có đủ điều kiện về tuổi đời theo quy định của Luật BHXH; thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (từ 1 đến 60 tháng) so với thời gian quy định tại khoản 1, điều 50 của Luật BHXH; chưa nhận chế độ BHXH một lần, có nguyện vọng đóng tiếp BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH. 

Những giáo viên đủ điều kiện sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí với mức bằng 13% của tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Phần còn lại theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội do cá nhân giáo viên mầm non tự đóng. Thời gian hỗ trợ cho mỗi giáo viên mầm non quy định tại Quyết định này là từ 01 tháng đến 60 tháng (cho số tháng còn thiếu so với thời gian tối thiểu 20 năm) tham gia đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Quyết định cũng k
huyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội để giáo viên mầm non thuộc đối tượng trên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội.


Về phương thức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ được cấp một lần cho đối tượng hưởng tại thời điểm hết tuổi lao động. Đối với những người đã hết tuổi lao động trước thời điểm Quyết định có hiệu lực, kinh phí sẽ được cấp vào năm tài chính 2011. Nguồn kinh phí thực hiện chi hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định này được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm của các địa phương. Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương theo nguyên tắc: ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí đối với các tỉnh, thành phố chưa tự cân đối được ngân sách, hỗ trợ 50% đối với các địa phương có tỉ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương dưới 50%; các tỉnh, thành phố còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Dự thảo Quyết định định định hỗ trợ kinh phí đóng BHXH đối với giáo viên mầm non

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video